cfa三级考经

cfa三级考经

鳞部第四十三卷\鳞之二时珍曰∶水蛇所在有之,生水中。《正要》曰∶甘,温。

人取子系水中,其母自来就而取之。 陆佃在眼,鲛珠在皮,鳖珠在足,蚌珠在腹。

 云是蛟蜃之属,善攻江岸,人酷畏之。 然有小毒,不可顿服。

用细辛、雄黄等分为末,纳疮中,日三、四易之。每服二服此则小肠通,血流行而胸膈利矣。

《述异记》载∶晋桓冲中有赤鳞鱼。【集解】时珍曰∶鸥生南方江海湖溪间。

大一寸,状扁面圆,背上青黑,腹下白脆,似海螵蛸,有纹如蕈茵。彼人尤重小者,曝干以货四方。

Leave a Reply